Tuesday, 27 December 2011

Pembagunan Pusat Kebudayaan dan Keseniaan di Pinggir Bandar

            Pembangunan pinggir Bandar adalah pembangunan yang dijalankan di lingkaran luar Bandar yang telah dipenuhi dengan pembangunan yang padat. Pembangunan pinggir Bandar mendapat perhatian akibat factor-faktor seperti nilai tanah yang berpatutan, sumber semulajadi yang tinggi dan sumber tenaga yang banyak menggalakkan migrasi Bandar ke luar Bandar.
Idea ke arah pembangunan pinggir bandar yang hendak saya kemukakan adalah pinggir bandar sebagai salah satu pusat kebudayaan dan kesenian. Pusat Kebudayaan dan kesenian yang saya maksudkan adalah dengan melaksanakan program penjenamaan semula kebudayaan dan kesenian kawasan pinggir bandar yang terdapat dikawasan tersebut. Selain itu, berlakunya penambahan budaya dan seni daripada pelbagai negeri , bangsa dan juga keturunan. Hal ini adalah untuk memperkenalkan pelbagai budaya dan seni yang diamalkan oleh pelbagai etnik. Di Malaysia, penduduknya terdiri daripada pelbagai etnik dan setiap etnik mengamalkan budaya dan seni yang berlainan. Oleh itu, pelbagai budaya dan seni dapat dipamerkan untuk menjadikan sesebuah kawasan pinggir Bandar sebagai pusatnya. Disebabkan kawasan pinggir bandar tidak mendapat tarikkan daripada kebanyakkan pengunjung dan lebih ramai pengunjung yang tertumpu di kawasan Bandar ,jadi kawasan pinggir Bandar harus turut dibangunkan supaya kawasan tersebut mempunyai tarikkannya yang tersendiri.
Kesenian merupakan perihal seni yang berkaitan dengan keindahan (kehalusan). Kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun temurun lagi. Dengan adanya kesenian seperti ini identiti masyarakat Melayu lebih terserlah dan dikenali ramai. Kementerian Kebudanyaan dan Kesenian telah mengambil pebagai inisiatif bagi memantapkan dan memperkembangkan lagi kebudayaan masyarakat Melayu. Kesenian bangsa Melayu telah diakui dunia sebagai unik dan menarik. Kesenian dan seni terdiri daripada empat bahagian iaitu  seni suara, seni gerak, seni rupa dan permainan tradisional.
Idea membangunkan pusat kebudayaan dan kesenian di kawasan pinggir bandar adalah untuk memperkenalkan jenis-jenis  budaya dan seni yang terdapat di Negara Malaysia. Dengan cara ini, kebudayaan dan keseniaan dapat dikenali oleh serata masyarakat samaada masyarakat tempatan mahupun pengunjung asing. Selain itu, pengunjung asing juga boleh mencuba dan mempelajari setiap kebudayaan dan kesenian yang ada. Idea untuk membangunkan pusat kebudayaan dan keseniaan di kawasan pinggir bandar juga mampu untuk mengekalkan budaya dan seni dalam diri setiap lapisan masyarakat supaya budaya dan seni ini tidak lapuk ditelan arus kemodenan. Hal ini kerana, pada masa sekarang kebanyakkan budaya dan seni semakin dilupakan oleh masyarakat dan ada antara mereka tidak mengetahui pasal kebudayaan dan seni. Contohnya seperti permainan –permainan seperti gasing, congkak tengteng dan sebagainya tidak lagi dimainkan oleh generasi masa sekarang. Hal ini kerana, pelbagai permainan moden yang berteknologi tinggi telah dipasarkan dan kebanyakkan generasi sekarang lebih gemar untuk bermainan permainan tersebut. Selain itu, idea pinggir Bandar sebagai pusat kebudayaan dan kesenian juga dapat membantu meningkat ekonomi pinggir bandar dan sekaligus mampu membangunkan kawasan pinggir bandar. Dengan pewujudan pusat kebudayaan dan kesenian di kawasan pinggir Bandar, kawasan ini akan mendapat tarikkan daripada pengunjung-pengunjung dan sekaligus mampu meningkatkan ekonomi kawasan tersebut. Selain itu, idea ini juga boleh menyebabkan kemudahan-kemudahan di kawasan sekitar pinggir Bandar dilengkapkan dan ditambah dengan pelbagai kemudahan.
Cadangan yang dikemukakan dan membangunkan kawasan pinggir Bandar sebagai pusat kebudayaan dan kesenian antaranya adalah mencadangkan untuk mengadakan aktiviti kebudayaan setiap malam minggu. Aktiviti kebudayaan yang dicadangkan antaranya adalah seperti seni tarian kuda kepang, tarian zapin, wayang kulit, makyung dan sebagainya. Dengan adanya persembahan bagi kebudayaan ini, masyarakat akan mengetahui serba sedikit tentang setiap aktiviti yang dijalankan. Selain itu, mencadangkan supaya membina dan menubuhkan ruang pameran atau galeri warisan yang dapat mempamerkan serba sedikit tentang sejarah kewujudan kebudayaan dan kesenian tersebut disamping cara untuk bermain dan pameran setiap peralatan yang digunakan. Cadangan yang seterusnya adalah untuk menjual setiap hasil kraftangan, anyaman, ukiran dan tembikar. Menubuhkan gerai-gerai kecil ditepi jalan untuk menjual hasil buatan tersebut. Cadangan ini adalah untuk meningkatkan tarikan para pengunjung untuk datang berkunjung ke kawasan pinggir Bandar tersebut selain dapat membantu meningkatkan ekonomi sekitar. Mencadangkan untuk menganjurkan kursus kraftangan, anyaman, ukitan dan membuat tembikar dengan menjemput masyarakat sekitar pinggir Bandar tersebut untuk menyertainya. Hal ini dapat membantu meluaskan pengetahuan dan bakat kepada masyarakat. Cadangan yang seterusnya adalah mengadakan pertandingan atau festival permainan-permainan yang ada antaranya ialah laying-layang, gasing, congkak, wau dan sebagainya.
Kesan yang diperolehi daripada idea pembangunan pinggir Bandar sebagai pusat kebudayaan dan kesenian antaranya ialah dapat menjana ekonomi setempat dan ekonomi Negara. Hal ini berlaku apabila kawasan tersebut telah mendapat sambutan yang tinggi dan ramai pengunjung yang dapat mengunjung akan sekaligus dapat menjana peningkatan ekonomi. Selain itu, wujudnya pelbagai peluang pekerjaan untuk generasi di sekitar kawasan pinggir Bandar tersebut. Dengan kewujudan pusat kebudayaan dan kesenian ini pelbagai peluang pekerjaan dapat diwujudkan dan penduduk sekitar kawasan pinggir Bandar tersebut tidak perlu pergi ke Bandar untuk mencari pekerjaan yang belum tentu akan mereka perolehi. Idea ini juga turut dapat menarik minat ramai pengunjung tempatan dan pengunjung asing untuk dating berkunjung dikawasan pinggir Bandar tersebut. Mereka juga akan menceritakan tentang pengalaman mereka semasa ke kawasan ini dan sekaligus dapat menarik lagi ramai pengunjung untuk berkunjung. Hal ini juga dapat membantu mengembangkan dan memajukan kawasan tersebut. Kesan lain daripada idea ini, identiti masyarakat melayu akan lebih terselah apabila ramai pengunjung datang berkunjung di kawasan ini dan mengetahui tentang kebudayaan yang diamalkan oleh masyarakat melayu di Malaysia.
Kesimpulannya, idea pembangunan pinggir bandar sebagai pusat kebudayaan dan kesenian adalah salah satu idea yang mampu untuk membantu membangunkan kawasan pinggir bandar sekaligus dapat meningkatkan ekonomi serta memajukan kawasan tersebut. Selain itu, kawasan pinggir bandar ini juga akan mendapat tarikkan daripada ramai pengunjung dan akan lebih dikenali oleh ramai pengunjung.

Masalah Migrasi di Pinggir Bandar


Rebakan Bandar merujuk kepada perkembangan sesebuah kawasan Bandar yang tidak terkawal dan terjadi akibat daripada pembangunan Bandar yang tidak terancang atau dirancang secara sambil lewa. Sebagai contoh Negara Malaysia, rebakan Bandar semakin ketara berlaku dalam wilayah metropolitan dan juga bandar-bandar utamanya. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah di luar Bandar antaranya ialah masalah migrasi dalaman.
Migrasi dalaman merujuk kepada perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain yang hanya melintasi sempadan di dalam Negara itu sahaja seperti sempadan antara daerah, sempadan antara luar Bandar dengan Bandar, sempadan antara negeri, sempadan antara Bandar dan sebagainya.
Negara sedang membangun seperti Malaysia, migrasi pinggir bandar ke bandar merupakan jenis aliran migrasi yang paling utama. Migrasi ini melibatkan perpindahan penduduk dari kawasan pinggir Bandar ke Bandar-bandar besar untuk mencari peluang pekerjaan. Misalnya migran dari kawasan luar Bandar di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, kedah, Perlis dan lain-lain menuju ke Bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Johor Bahru, Petaling Jaya dan George Town. Tujuan utama migran adalah untuk mencari peluang pekerjaan khususnya dalam sector perindustrian dan perkhidmatan yang berkembang pesat di Bandar-bandar besar tersebut. Pola aliran migrasi dari luar Bandar ke Bandar yang berlaku di Negara ini melibatkan golongan muda atau belia. Pergerakan migran yang berlaku adalah bagi tujuan untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan pelajaran. Hal ini meyebabkan kawasan pinggir Bandar akan kekurangan tenaga kerja muda sekaligus menyebabkan kualiti dan kuantiti produk yang dihasilkan tindak memuaskan dan kurang.
Selain itu, masalah turut timbul apabila berlakunya migrasi Bandar ke pinggir Bandar. Aliran ini amat ketara selepas tahun 1990-an. Hal ini berlaku berikutan daripada pembangunan pusat Bandar utama seperti Kuala Lumpur yang begitu pesat dan tepu telah menyebabkan nilai hartanah dan kos kediaman begitu tinggi dan tidak mampu dimiliki oleh sebahagian besar pekerja berpendapatan rendah dan sederhana. Oleh sebab itu, golongan pekerja ini akan tinggal di pinggir Bandar dan berulang alik ke tempat kerja mereka di pusat Bandar. Dengan adanya kemudahan sistem pengangkutan yang cekap seperti lebuhraya dan jalan lingkaran menyebabkan darjah ketersampaian menjadi tinggi.  Hal ini menyebakan berlaku masalah kesesakan lalu lintas di kawasan pinggir Bandar dengan laluan kenderaan yang sempit. Penduduk yang berhijrah dan menetap di pinggir Bandar turut didorong oleh keadaan kawasan sub urban yang telah dimajukan dengan kemudahan perbandaran moden. Pada masa ini, kebanyakan kawasan sub urban telah bertukar wajah dan kehilangan identitinya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses migrasi dalaman boleh ditelitikan secara makro dan mikro. Secara makro migrasi dalaman berlaku disebabkan tolakkan dan tarikan secara keseluruhan manakala secara mikro pula lebih melibatkan keputusan-keputusan individu sama ada untuk melakukan migrasi atau tidak. Prespektif makro ini boleh memberikan gambaran tentang perubahan dan pembangunan ekonomi secara menyeluruh manakala prespektif mikro pula lebih terarah kepada ransangan untuk memahami keputusan dan penentu-penentu dalam proses migrasi. Dalam konteks makro, antara faktor-faktor yang menyebabkan berlaku migrasi ialah demografi, jarak antara tempat, institusi dan polisi, perbezaan kadar pembangunan dan perbandaran dan sosioekonomi sesuatu tempat berbanding dengan tempat lain. Manakala faktor-faktor mikro pula melibatkan elemen-elemen seperti budaya dan adat, melanjutkan pelajaran, pertukaran tempat kerja, persaraan dan keinginan individu untuk hidup dengan tenteram dan mengikut keluarga iaitu factor perkahwinan dan ikatan kekeluargaan.
Bagi faktor ekonomi, migrasi berlaku adalah disebabkan wujudnya peluang pekerjaan yang luas di Bandar dan pendapatan yang lumayan dan stabil. Pembangunan yang berlaku telah menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Terdapatnya penawaran gaji yang tetap dan lumayan di samping kemudahan yang banyak disediakan seperti perumahan dan pengangkutan, perkhidmatan selesa serta suasana kerja yang menyeronokkan telah menjadi daya tarikan uatam untuk penduduk pinggir Bandar berubah sikap meninggalkan secktor pertanian yang tidak begitu terjamin dan tidak popular.
Bagi faktor sosial pula, migrasi berlaku adalah disebabkan terdapatnya peluang melanjutkan pelajaran atau pendidikan ke institusi pengajian tinggi yang banyak terletak di Bandar-bandar besar. Oleh sebab itu, ramai pelajar pinggir Bandar terpaksa berhijrah ke Bandar-bandar besar demi melanjutkan pelajaran mereka. Sebahagian pelajar yang menamatkan pelajaran akan bekerja dam menetap di Bandar-bandar besar tersebut sekiranya bidang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka tidak dapat di kawasan asal mereka.
 Kesan-kesan negatif migrasi dalaman terhadap kawasan pinggir Bandar antaranya berlaku tekanan terhadap sumber alam khususnya sumber tanah. Berlaku persaingan gunatanah yang ketara antara petempatan, industry, pembandaran, kemudahan asas, pertanian, dan sebagainya. Selain itu, saiz tanah yang tidak bertambah berbandingkepadatan dan intensity gunatanah akan menimbulkan tekanan tanah-tanah yang ada. Kemasukan migrasi akan menambahkan bilangan penduduk, justeru kawasan petempatan dan perumahan perlu dibina bagi memenuhi keperluan penduduk berkenaan. Pembukaan kawasan petempatan yang baru akan mengorbankan kawasan gunatanah yang sedia ada seperti guna tanah pertanian.
Antaranya kesan negatif yang lain adalah berlaku pencemaran dan kerosakan sumber alam. Pertambahan penduduk akibat daripada migarsi telah meningkatkan kadar pencemaran udara dan air dikawasan berkenaan. Pertambahan penduduk secara tidak langsung meningkatkan bilangan kenderaan yang melepaskan gas-gas pencemar seperti karbon monoksida ke udara. Keadaan ini akan meningkatkan indeks pencemaran udara (IPU). Sumber air khususnya sungai akan tercemar menerusi pembuangan sisa domestic seperti sampah sarap oleh penduduk yang semakin bertambah. Manakala kerosakan terhadap sumber alam dirujuk kepada pelbagai kejadian hakisan dan tanah runtuh akibat aktivi pembangunan yang semakin pesat terutama bagi menampung pertambahan penduduk melalui pembinaan kawasan perumahan.
Selain itu, berlaku kepupusan sumber iaitu migrasi masuk penduduk terhadap sesuatu kawasan yang mempunyai sumber berpotensi menyebabkan lama-kelamaan sumber tersebut mengalami kepupusan dan ancaman kehabisan khususnya sumber yang tidak boleh diganti. Sumber-sumber hutan dikawasan pinggir Bandar juga hamper kehabisan kerana proses penebangan dan penerokaan yang sentiasa berlaku bagi memenuhi permintaan sektor perumahan, perbandaran, kilang yang semakin bertambah sejajar dengan kemasukan penduduk-penduduk Bandar.
Kesan negatif lain ialah pembaziran terhadap sumber. Hal ini berlaku apabila berlakunya migrasi pinggir Bandar ke Bandar dan sekaligus menyebabkan berlaku masalah kekurangan pekerja atau tenaga muda untuk membangunkan sumber-sumber alam setempat. Misalnya masalah tanah terbiar dan krisis tenaga dalam sektor pertanian dan perikanan. Fenomena migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian dan perikanan dari pinggir Bandar ke sektor industri dan perkhidmatan di Bandar akan menyebabkan kawasan-kawasan desa yang ditinggalkan menjadi lebih mundur.
Kesan yang terakhir adalah kesan terhadap ekonomi. Kesan ini menyebabkan timbul pelbagai masalah sekiranya aliran masuk dan keluar migran terus meningkat di kawasan Bandar dan pinggir Bandar . Antaranya seperti taraf hidup rendah, pendapatan penduduk akan menurun, mereka yang tidak berkelulusan tinggi akan tercicir, penduduk tetap dibelengu dengan kemiskinan, produktiviti pertanian akan merosot, persaingan untuk memperolehi pekerjaan akan meningkat dan menyebabkan golongan yang tidak berpendidikan tercicir dan berlakunya peningkatan kadar pengangguran dan kemiskinan kerana kelulusan yang ada tidak setaraf dengan kerja yang ditawarkan.

Wednesday, 16 November 2011

Giler Mapinfo!!!

Assalammualaikum,..
giler mapinfo???,..apakah??,..knapekah??,..blekah??,..
hahaha,..nak tau pe 2 mapinfo???,..hah,..ni dia,..

ni la mapinfo namany,..
korg rse sng or ssh nk wt benda ni??,...hahaha,..klo nk tau tnya la aq lak,,...huhuh,..ssh,..byk yg nk kne blaja,..tp lama2 2 mmg best la wt bnda ni,..
xtau la npe aq ley t'kne wt benda ni,..ni sume gara2 Teknikal Report yang nk kne submit ari jumaat ni ,..dh la wt keje last2 minit,..ish3,..pe pn xbley,..hahaha,..gara2 mapinfo aq xdpt tdo ngan lena ny,..seb bek la cume hampir 2 mlm je aq xdpt tdo,..2 pn nseb bek la jgak de org yg nk jdi sifu aq,...hehehe,..bkn sorg je,..ni smpai 4 org tau,..ssh btol aq nk pham wt benda ni,..last2 de gak org yg serasi utk aq blaja,..thanks sifu "Maria Mat Nayan" akhirnya dpt gak aq ciap kn mapinfo ni dlm masa 2 hari,..n nsib bek la yg aq kne wt ni senang ckit,..hehehe,..
seblm ni aq pnah gak blaja guna benda ni,..mse time praktikal,.. bru 1bln lbh je aq tgglkn benda ni,..tp sume ny aq luper,..mklm la byk minum air semut,..ni sume gara2 semut yg suke dok dlm botol air masak aq,..aq pn xpham knape semut 2 ske kt air masak 2,..mgkin semut tkt kne potong kaki kot,..2 yg dia dok mnum air msk aq byk2,...hahahhah,..mse time praktikal dlu,..aq di ajr oleh manusia yg b'nama Aemran @ Sari Nurilam Sari,..tp akibat derhaka n xm'dgr katanya 2 yg blaja pn xmsk,..hahaha,..yek2 je,..sbnrnya aq sllu mrungut wt bnda 2 kt dia,..2 yg xdpt 2,..hehehe,..akibat mse sbok2 nk wt mapinfo smla,..bru la rse myesal ble xblaja btol2 time dia ajr,...hahaha,..2 la org ajr xnk dgr btol2,...ish3,..zakiya,...zakiya,..pe la nk jd ngan ko ni kn,...hehehhe,..

ni dia Aemran @ Sari Nurilam Sari
(sifu mapinfo aq time praktikal)
tp alhamdulilah dpt gak aq ciap kn 5 map dlm mse 2 ari,...hahaha,..nk tgk hasil ny??,..jom!!!!!

TARAAAA!!!!!,..ni la hasilny,...
rse sgt2 sonok ble dpt wt bnda ni,..wlpon ssh nk blaja tp akhir ny,..sume ny ciap dlm jngka mse yg singkat,..hehehe,..ok bubye,..

Sunday, 13 November 2011

D' Tanjung Balau Beach Resort,..

 Assalammualaikum,..
hah,..jom kte sma2 g terjah ke Tanjung Balau yg letak nya di daerah Kota Tinggi,..JOM3!!!
ni dia pemandangan di Tanjung Balau,..pemandangan yg cntik,..

Air laut kat cni sgt cntik n bersh je,..biru lak 2 wrna nya,.. amacm???,..korg dpt rse x yg tempat cntik cm aq kte kn,..ni kali kdua ag g sni,..but pegi kali p'tama 2 mse aq kecik2 ag,..umo aq bpe pn aq xtau,.lper la,..mklum la sjak2 smakin b'usia ni,..hahaha,..hah,..kli ke2 ny aq igat la,..huhuh,..aq g ari sb2 lpas,..12 November 2011,..aq dh rncang seminggu awl dh nk g tempat ni,..2 pn akk yg nme ny IMA yg suggest soh g tempat ni,..2 pn sbbnya tempat ni dekat ngan uma dia,..aq pn pe ag tros la stuju,..hehehe,..xnk lepaskn peluang yg de,..klo bab jln2 ni xyah tolak dh,..nnt mest rse nyesal,..hahaha,..
aq ajak abah,mak,akk2,abg2 n adk2 aq g,..mne la tau kn dpt smbutan rmai,..tp abh aq kje la time nk g uh,..huhuh,..sedih,..yg len2 lak mcm xb'mnat je,..de yg ckp bahaya,..sbb ny skg ni kn nga musim banjir,..huhuh,..
ok,..mse ariny kteorg nk g uh,..alhmdulilah la,..tetiba mak nk ikot,..2 pn stelah dpujuk2 bbrape kali oleh aq,..klo x mmg hampeh la,..hahaha,..tp bkn mak je yg ikut tau,..angah aq pn join skali,..wh,..smkin meriah dc2,..kteorg sebuah kete je,..xcm sardin lak kn,..tp nsib la kecik2 gak la org ny,..muat 9 org kot dlm kete 2,..5 dewasa n 4 kanak2,..hahaha,..
setibanya di sne,....jang3,..kteorg t'pegi slh tempat la,..ni sume gara2 akk aq yg b'nma IMA kompiden je dia tnjuk jln,..last2 kteorg cmpai kt Batu Layar,.bkn ny kat Tanjung Balau,..hahahah,..lawak2,..dia 2 mmg ske wt mslah,..huhuh,..tp kt Batu Layar 2 pn bley tahan gak cantik ny,..rse cm nk ters terjun je kt pantai c2,..huhuh,..tp Angah aq xnk kt c2 la,..coz xde kolam,..dia ckp dia nk soh ank2 dia mndi kolam je,..alamak ny mlepas la aq,..harapan jd punah kot sbb kne mndi kt kolam,..huhuh,..sedih2,..pe nk wt dh nsib badn,..hehehe,..
so,kteorg b'patah balik g ke Tanjung Balau,..yg bgos ny la kt cni kn,..de 3 pantai yg b'dekatan,..klo agk2 korg rse cm xsonok je mndi kt tempt ni,..korg g la kt tempat yg len,..jarakny dekat je,..dlam 10-15 minit je leh cmpai k pantai yg len,..
bila smpai je kt destinasi,...yg pling xcitedny ank2 sdara aq la,..xsbor2 nk g terjun kt kolam 2,..eii,..aq lak yg rse xsonok,..de k nk soh aq mandi kt kolam kanak2 2,...ishhhhhhh,...xmcabor langsung,..last2,..aq amik keputsan xnk mndi,..cme jd pemerhati anak2 sdara aq n camerawomen dorg,..hahaha,..pape pn kt sne enjoy gak la,..ye la kn ble lg nk dpt rse enjoy ngan family wlaupon cume sgelintir je yg join,..heheh,..last kteorg b'cuti sme2 pn hampir dh nk 3 taun yg lpas kt Genting Highland,..
Amacm korg2 ni???,..t'gugat x??,..de rse2 cm nk g x??,..korg try la,..mne tau kn korg rse sonok kt c2,..hehhe,..meh la tgk gmbr2 kmeriahn kami,..hahaha,.. 

nk b'gmbar kne ajor,..ish3,..payah tol dak2 ni,..

hah,..kn cntik gambar cmni,..
blaja brenang b'sme2 acu,..pdahal acu pn xpndai brenang gak,..hahaha                         
                                                       

Ni ank2 sdara aq yg dpaksa mjadi monyet sbentar,..heheheh,..
Elysha Maisara
Aiman Haiqal
Amirul Haziq
Aisyah Hana


k la jom2 blik,..penat dh,..hehehe,..
hehehe,..ni mak aq,..mgangkut bungkusan makanan,..
ni bdak yg mpunyai kesewelan ckit,..hahaha,..
asik nk tnjuk gg dia je,..
ni lak,..akk aq yg t'lalu kompiden,..maslah btol dia ni,..
hah,..sblom 2,..b'posing dlu dtepi pantai wlaupon xdpt mndi pantai,..hahaha,..
sgt xcited ble nmpak pantai,..

bley cye k??,..tp hakikatny kne p'cye gak,..hahaha

t'menung m'genakan nasib dri,..huhuh,..

pokok yg m'jadi mangsa aq,..
k bubye,..jump ag next time,..

Friday, 11 November 2011

Penyesalan yang xsudah,..

Assalammualaikum,..


hahaha,..tjuk entri kali ni sbnarnya mrupakan cter yg t'keluar dr mult MY ABAH,..huhuh,..klakar la plak kn ttba abh dok cter sal kisah silam dia dlu yg m'bawany pd arini,..mle ny cmni cter ny,..aq la dok tnya2 ngan abh aq,..abh aq lak ngah dok wt prestasi tok ahli2 dia,.."abh ssh k kje ni??,..sng jd org bwhan or yg abh jd skg ni??,..abh aq pn jwb,..dlu abh kje xssh cmni,..skg ni la kje b'tmbh byk kene isi borg 2 borg ni la...kje jd b'timbun2,..hahaha,..abah2,..klakar la",..pas2,..abh pn mle cter sal dia dlu2,..dlu klo abh blaja cmpai MCE mest skg ni abh dh jd pe dh,..kwn2 abh yg dlu sek bdoh2 pn skg dh leh jd cikgu besar,..kt pejbat pendidikan pontian 2 sume kwn2 abh,..pas2 aq pn dok tny ag,..npe abh xabs kn sek cmpai MCE,...abh pn ckp cbe ko bygkn dlu abh sek bkn dkat,..kol 4 pg dh kne kuar uma,..dr uma nek basikal nk cmpai kn sek kat pontian 2 iaitu SEKOLAH MEN.SRI PERHENTIAN yg skg jrk dr benut klo nek kete de lah stengah jam,..jln dlu tanh merah bkn cm jln skg,..byngkan lak mse nek bsikal dlu,..hahaha,..pas2 yg wt dia ptus asa ny smpai xg sek,... sbb kne kjor anjing smpai jtuh2 basikal,..dia ckp stiap kli nk g sek je, asl cmpai kt PARIT GETAH yg mna t'letakny uma aq skg ni,..dia akn kne kjor anjing,..hahahah,..mybe anjing 2 b'kenan kt abh kot,..huhuh,..

Tp xpe la kn,..alhmdulilah cte2 abh dh t'cpai wlapun kje xseprti kwn2 yg len,..abh dpt gak capai hasrat dia nk antar mak ngan bapak dia k haji klo dia dpt kje krajaan,..2 pn dh kre syukur,..agpn ok pe kje abh skg,..xde la trok sgt pn,..bley gak mmbsar kn kteorg adk bradik,..besar dh pn,..senang je,..papepn thanks wt abh aq ABD HAMID BIN SAION,..krna m'didik kteorg adk bradik wlpon pelbagai raga n kerenahny,..thanks gak bab jd seorg suami yg setia kpda makku SHARIFAH BINTI AHMAD,..mak slalu pesan kt aq,..klo nk crik suami crik la yg mcm abh,...hahaha,..insyaALLAH klo yg de cri2 cm abh akk xkn lpas kn peluang,..hahahah,..

ni la gmbr mak n abh aq,..muda kn,...hahaha,..mmg la sbb ni gmbr mse dorg muda2 dlu,..heheheh

ni gmbar yg skg,..msh hensem n cantik abh n mak aq,...hehehe,..

ok la cmpai cni je la tok tjuk arini ye,..bye2,.. 

Thursday, 10 November 2011

Jom TerJUn ke Pantai Rambah!!!

Assalammualaikum,..


Hye,..dh t'syok lak aq dok m'update blog ni,..iye bgaikn ketagih,...klo xm'update alamatnya xleh tdo mlm la aq,...hahaha,..pyo je ayat aq,..hehehe,..xde la,..sgt syok la ble dok m'update blog ni,..bkan pe,..skrg2ny stiap p'buatan n peristiwa yg b'laku dpt aq abadi kn dlm blog ni,..hahaha,..konon ny la,..huhuh
          Tjuk blog kali ni pn korg xyh nk p'cye sgt la ye,..bkn pe,..p'cye k yg aq ni nk terjun ke pantai rambah 2,..xde mkne la,..klo air ny cntik n sedap mmg aq la org pertame yg nk terjun,..but air kt c2 pnuh lumpor je la wei,..xyh nk ske sgt la,..hahaha,..sbenar nya aq drpd Rimba Terjun ke Pantai Rambah,..hahaha,..ke rmba trjun pn sbb de mjlis p'kahwinan jiran lama aq,..bab kata mak aq,..pegi la tok tnjuk2 muka bhwa kteorg ni m'hadiri mjlis diorng,..nnt klo xg nyesal lak ble kawin nnt xde org dtg,..hahaha,..sbok asik ckp sal kawin je,..blaja xabs ag,..mkn wit sndri pn xag,..2 kata2 mak ble dgr je aq ngan adk aq yg nmenya ucuk busuk sbut sal kawin,..hahaha,..mak2 pape je la,..jnji mak bhgia kteorg pn tumpang sme,..huhuh,..
          eh,..pe yg aq dh dok ngarut ni,..hehehe,..meh kte k mjlis p'kahwinan dlu,..tgk la gmbar kt bwh ni,..byngkn sme korg de sme ngan kteorg,..cme gambr korg je yg xde,..hehehe,..

 tadaaa!!!smpai dh kt uma p'gantin,..eh,..asl tetba dh dok ats pelamin ni,..ish3

 syok b'gmbar,..bkn mak2 sdra je,..ngan ank2 ny pn gler gmbar gak,..hahaha

 mest korg nk tau kn spe gadis2 n si cilik2 yg de kt c2 kn,..meh2 aq knl kn sesorg wlpon korgt xnk knal,..hhahaha
dr kri yg b'dri ima (akk aq), ucuk (adk busukku), aq, along (of course le akk aq yg sulung) n angah (jgn tny akk aq yg kbrape),..hahaha
5 si cilik2 yg kt bwh ni,..ank2 aq yg comel n bijak-bijak belaka,..
dr kiri aiman (ke2), haziq (p'tama), bobot (ke4), elysha (ke3) n sofea (ke5)...sebenarnya de ag sorg tp kt uma la sbb bru nk m'genal erti hidup,..huhuh,..

 yg tdung merah ni lak nk tau spe??,..ni la my lovely mum,..hehehe

ni lak p'jumpaan jiran2 lme aq,..hehhee,..
          eh,..dh2 jom kte ke pantai rmbah lak,..sbnrny bkn dlm prancnagn pn nk g ke sni,..tp drpd dok t'perap kt uma bek kteorg g ronda2 smbil mlayan kerenah si cilik2 ni,..hehehe,..p'jalan dr rimba terjun ke pantai rambah ni xmkn mse yg lme pn,..cme de la dlm 10 minit,..2 pn xsmpt nk panas bntot dh cmpai dh,..setibanya dpantai rmbah,...

hah,..ni la hasil stibanya di sne,..papepn sgt sonok dpt spend time cmni ngan family,..ag sonok ble sumeny de,..hehehe,..k la bye2,..

Wednesday, 9 November 2011

Patah Semangat aQ!!!,..

Assalammualaikum,..


          Hye kwn2,...kali ni nk cter sal semangat yg sudh t'patah,..nk tau sebb pe??,..huhuh,..sume ny sal msk smbal udang yg xm'jdi sbagaimana yg mak aq slalu mask,..huhuh,..nasib la bdn,..
klo korg nk tau aq ni mmg bgapgap ckit sal msk mmasak ni,..so xyh la m'harap sgt nk rse mskan aq,..hehehe,..seru aq xsmpai ag tok pndai msk,..tp klo bab2 m'gemas korg bg je la kt aq,..kompem aq ske,..ngan brg2 korg aq leh wt magic,..hahaha,..emm,..xtau la ttba arini mood m'jd rjin,..bkn sblm ni xpenah msk,..penah,..tp xpnh mjdi,..rse cm nk bunuh dri je ble pk2 blik,..lalallal,..hah,..b'blk pd mood rjin td,..siang td lpas aq dok ngemas uma,bsh kete,..tetba mse mndi uh tringat lak kt smbal udang mak msk,..mak lak xde kt uma ari ni,..adui!!!parah!!!!...xpe aq try la wt,...
          Huh,..pnya la xcited ni nk hasilkn smbal udng yg serpa cm mak wt,..last2 hampeh,..xmnjd pn,..xtau la bab ane yg xok,..nk xnk kne gak aq mkn,..aduiii,..laku k x smbal udng aq ni,...huhuh,..yg de sorng manusia lak kt uma ni pnya la sombong xnk sntuh lngsong hasil air tngan aq,..cdih btol,..tp xpe aq tggu respon dr mak ngan abh lak,..
setibanya mak ngan abah aq kt uma,..ttba abh b'suara,...kak pe yg ko mkn arini???,..aq pn tros mnuju kt abh n mak,..konon ny nk promot la smbal udng aq 2,..aq pn ckp,..akak de msk smbal udang td,...tppppp,..smbal uh xjadi cm yg mak slalu wt,..ttba t'dgr sore gelakkan dr abh,..mak lak b'suara,..hah,..2 la,..slalu org mask xnk tgk,..tp ayt dh bese dh smpai kt cuping telinga aq ni,..bab kate dr Noraini dh LALI dh,...hahaha,..
prasan mse 2 sgt hmpeh!!!,..tp alhamdulilah,..abh jd p'nek smagt aq smula,..dia yg mkn,..dia ckp ok la ni kak,..tp xtau la klo abh cme nk sdap kn at aq je,..huhuh,..pape pn thanks kt abah,..org len xnk mkn pn abh,..abh je yg mkn,..ble tnya kt mak,mak rse x???,..mak ckp x,..emm,..cdh tol rse ny,..yg adk aq lak xyh tnya la,..dh tau dh dia mmg xmkn,..ttba lak mulut ni nk b'kata2 kt adk aq sorg ni,..ko jgn nyesal klo 1 ari nnt aq msk MASTERCHEF,..hah,mse 2 la ko bru t'ingin nk mkn mskan aq,..tp jgn harap mse 2 klo nk mkn, ko kne byor la wei,..hahaha,..everthing is money,..hahaha,..bio pdn muka ko...spe soh blagak sgt kn ngan aq,..haahahh,..tp de bkat ke aq nk msuk MASTERCHEF 2,..bak kata adk aq,..klo aq msuk pn,..aq la org paling awl akn t'singkir,..sengal pnya bdak!!!,..mmg xnk support lngsong,...gerammm!!!,..

huh,..cm sdap je kn sambal udng ni,..tp ni bkn yg aq msk,..hahaha

          hahaha,..bg sesiapa yg senasib ngan aq lpas ni klo nk msk rjin2 la tgk resepi ea,..jd xjd kre no 2,..asl kn kte dh de usaha,..jom try resepi yg de ni mne tau mnjdikn leh lah kte bkk restoran,..hahahha,.lawak2,..

Bahan-bahan ( 4-5 orang )

 • 8-9 batang cili kering (nak sambal lebih banyak dan lebih pedas, boleh lebihkan)
 • 4-5 ulas bawang kecil
 • 2 ulas bawang putih
 • Udang Segar (saiz mengikut keperluan)
 • Air asam-1/2 cawan hingga 1 cawan (agak-agak)
 • Minyak untuk menumis, gula, garam..
 • (Jika suka..tambah petai 1/2 mangkuk)
 • 1 Labu Bawang Besar-Dihiris

Cara-cara

 1. 1- Blend bawang putih, bawang merah dan cili kering (cili kering yg telah direndam didlm air)..kisar shingga hancur bersama-sama dengan air..
 2. 2- Panaskan minyak..bile sudah panas masukkan bahan yg telah dikisar..
 3. 3-Tumis sehingga garing dan naik minyak..masukkan udang..gula dan garam..lebihkan gula utk mendapatkan rase yg lebih manis..
 4. 4- Jika suka masukkan petai..
 5. 5- Masukkan air asam..biarkan mengelegak dan masukkan bawang besar yang telah dihiris..tunggu hingga sambal naik minyak dan pekat..(kepekatan sambal ikut suka..)
 6. Hidangkan..


ok kwn2,..slamt m'cba ye,..hehehe,..

Wednesday, 2 November 2011

CenkoDok t'benGkalai,..

Assalammualaikum,..

kt atas 2 tjk p'updatetn blog kli ni,...hahahha,..
ni sume gara2 UTM blankout mlm td,..akibat ny cenkodok aq t'bengkalai,..huhuh,..nsib badan,..igat ny blankout sjap je,..tp,..dr kol 8 lbh mlm hingga kol 5 pagi kot,..b'tuah pnya,..rse nya cm aq je yg nk g btol kn kt mne yg rosak ny,..tp tkt lak nnt ttba bek2 karen leh idup kol 5 pg ni jd xleh idup sminggu lak,...hahaha,..satu pnyiksaan gak la ble prot lapor ni,..korg tau la aq ni bkn bley xmkn nsi 1 ari,..klo leh 1 ari mest nk kne mlantak nsi,...klo x,..akibat ny akn mati klaparan la aq,..
seb bek pg ni idup ag,..hahaha,..ish3,..cm dh ckp je amalnkn,..UTM2 len kli klo karen nk mati 2 tggu la cenkodok aq selesai dmsk n dmkn,..xde la aq tdo dlm klaparan,..dh knderaan xde nk kuar,..klo de lme dh aq pgi joh2 tok mcri ktenangan,..ceeewaahhhh!!!,..pyo je an,..prot ni lak jgan kte pe la kn,..mcm2 dh bnyi yg dkeluarkan,..mla2 lagu nasyid,..leh than ag,..and lagu balada,..yg xthan uh ble lagu rock kuar,..akibatnya aq m'gmbil kputusan utk lelapkn mata aq ni,..2 la slh stu nya jlan pnyelesaian yg aq de mse tu,...korg tau??,..xtau kn??,..hahaha,..sdar2 pg je kipas dh b'fungsi,..wh,..tros igat kt cenkodok,..hah,..pe ag,..sblm karen xde smula bek aq cpat2 mjlnkn tugas,..kwn aq dok msk aq dok tlg abskn,..hahaha,..pape pn knyg n lpas gak nk mkn cenkodok,..hahaha,..thanks 2 pzah nonie,...sbb mnjdi kwn lapo aq mlm td,..tp nseb bek ko xkne mkn ngan aq kn,...hahahah,..k la,..bubye,..hehehe,..

 ni la cenkodok aq yg t'bengkalai 2,..

ni lak btol air yg m'jd mngsa air panas,..cian kt btol ni,..hahaha

Satu haribulan Sebelas Dua Ribu Sebelas (01.11.11)

Assalammualaikum,..
hai,..kawan2,..hehe,..ttba arini t'rjin lak nk update blog,..nk tau sbb pe,..hahaha,..jeng3!!!,..
Arini g klas cm bese,..awl uh kne bgon,..kol 8 dh de klas,..g klas mmg smgat tp dlm klas bkn ny dok dgr lecturer ajr,..klo nk tau kteorg dok borak je,..hahaha,..sian Dr Hamid,..hehhe
bkak bku igat nk salin nota,..ble tba bab nk tulis tarikh je,..ttba t'igat ari ni 01.11.2011,..wh,..cm,cntk je tarikh ni,..tp ag cntik tarikh 11.11.2011,..hehhe,..ble igat2 alik,..alamak!!!11.11.2011 tu sdang brade di rumah la,..huhuh,..ala,..xsyok la cmni,..nk dpndekkn cter kteorg nk wt spaya kteorg akn igat tarikh 2,..emm,..pe ag plan nk g tempat yg leh m'jdi moment tok arini,..hehehe,..lokasi yg dpilih TAMAN MERDEKA,JOHOR BAHRU,...hahaha,..

ni la Taman Merdeka,..
ni lak salah 1 pemandangan yg de kt Taman merdeka

hah,..yg 2 cme slh satu nya,..kt dlm de ag tempat2 yg cntik,..mmg syok la bg kteorg yg mmg pantang ni,..nk tau pantang pe??,..hahaha,.. kteorg ni mmg pantang nmpak kamera ag2 time  kt tempt yg cantik,..abs la tempat 2 mjadi mangsa kerakusan kteorg,..hahaha,..pyo je an,..emm,..tempat ni cm de sejarh nya t'sendri sbab de ukiran gambar tentera2 jepun n pejuang tanah air kte yg t'ukir ddndng2 batu yg de kt tempat ni,..cme air tasik kt c2 je la yg keroh,..huhuh,..tp de gak 2 3 pasangan pengantin yg wt phatoshot kat c2,..wah,sonoknya,..klas ko jah!!!,..hahaha,..best gak la tgk psngan pngantin uh,..ttba je aq brangan sndri,..ble la aq nk dpt mrase kai bju pngantin n b'gambar cm dorg,..ahhhhhh!!!!,..cepat la mse b'lalu,..ag 2 taun nk abskn study ni,..huhuh,..ksengalan sdah t'selah,..akhirny hajat nk g tempt ni slame ni t'capai gak,..ye la,..slaluny lalu depan je,..tp ari ni hajat yg t'pendam t'capai,..thanks kengkawan,..korang mmg best,..korang penghibur lara,..xde la yg mcm aq ckp ko hanya pnghibur suam2 kuku je,..hahahah,..pape pn AQ LOVE KORANG SO MUCH,...
k la,..bg korg2 yg lom g ag tempat ni,..try la g,..bes,..tp 2 pendapat aq la,..pndapat korg aq xtau la,..hahaha,..pape pn try dlu bru tau,..bg korg2 yg suka b'photoshot jga jgn lpaskn peluang k tempat ni kerna pmandangan ny yg cantik,...hahahha,..dh mcm wt promosi lak an,..emm,..k la mls dh nk dok ngarut2 ni,..nnt korg lak yg pening,..huhuh,..tgk la koleksi2 gambar yg de ye,..hehehe,..bubye,..


bermula nya disini,..
mlarat la cmpai ke sni,..hahah
next,..
and next,..
1,2,3 sedia,...
lompat setinngi yg,..tp ni je yg mampu,..hahaha


nice view,...
aligator,...haik!!!,..
cepat kte serang!!!,..
hukuman pancung,..
tembak dia!!!,..
ala2,..kanak2 spestik,..heheh
panjat,...
setibanya dipuncak yg pling tggi kt c2,...